Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Formål og værdier

Bakkegårdsskolen skal udøve skolevirksomhed indenfor rammerne af folkeskoleloven samt Gentofte kommunes retningslinjer.

Formål

Bakkegårdsskolens overordnede målsætning er at sætte demokratisk funderede børn i stand til aktivt at kunne forfølge egne mål i såvel et videre uddannelsesforløb som i arbejdslivet og livet som sådan i et fremtidigt samfund præget af omskiftelighed og krav om fortsat læring.

Værdisæt

På Bakkegårdsskolen lægger vi særligt vægt på:

At have trygge fælles rammer og værdien af en fælles kultur

Skolen og GFO’en skal i sin dagligdag fremstå som en stabil og tryg social ramme, der rummer og værdsætter børnenes forskellighed. Det er en væsentlig faktor for børnenes trivsel og udvikling i lege- og læreprocesser. En tryg social ramme skal blandt andet opnås gennem synlige fælles almene normer, traditioner og en fælles kultur.

På Bakkegårdsskolen forstås konflikter som interessemodsætning, hvor begge parters oplevelser anerkendes. Det er den voksnes ansvar at opløse konflikten, eller få hjælp til det, sådan, at alle parter lærer noget af det. Alle har ret til at have sin egen oplevelse af en situation, men forpligter sig også til at lytte til andres.

At understøtte børnenes udvikling til aktive demokratiske samfundsborgere

Alle har ret til at være en del af et fællesskab. Forskelligheden i elev-, lærer- og forældregruppen skal danne det positive udgangspunkt for en mangfoldig og rummelig skole. Skolen skal understøtte et åbent og tolerant fællesskab, hvor børnene mestrer deres egen rolle i det sociale fællesskab, og hvor de naturligt tager ansvar for deres egen og andres situation og trivsel.

At styrke børnenes personlige og sociale udvikling, dannelse, faglighed og selvstændighed

På Bakkegårdsskolen skal alle elever udfordres og udvikles fagligt, socialt og personligt. Bakkegårdsskolen skal skabe de bedste rammer for, at alle elever udvikler sig til at være kompetente i eget liv og klar til en (digital) fremtid. For at opnå dette skal undervisningen tilpasses den enkelte elevs faglige, sociale og personlige niveau. Undervisningen skal være varieret og inddrage mange forskellige tilgange til læring, herunder teknologiforståelse, kreativitet, bevægelse og idræt.

At Bakkegårdsskolen og forældre har et fælles ansvar

En forudsætning for at opnå den optimale trivsel, udvikling og udbytte af undervisningen, er et godt samarbejde og en god dialog mellem skole og hjem. Samarbejdet skal bygge på en åben, respektfuld, undersøgende og konstruktiv dialog, fra både skolens og forældrenes side. Begge parter har deres opgaver - hver deres ansvar - for at bidrage til børnenes gode skolegang.

Alle voksne er rollemodeller for børnene og skal derfor fremstå som det gode eksempel. Dette gælder alle voksne, både forældre og ansatte samt øvrige gæster. Børn lærer gennem det gode eksempel, og motiveres af den positive forventning til deres indsats og bidrag til fællesskabet.

De voksne er forpligtet til at være opmærksomme på, hvordan man skaber en produktiv og positiv relation og de voksne har ansvaret for den gode relation til alle børn.

At idræt er et understøttende element i hverdagen

Bakkegårdsskolen er en idrætsskole, der inddrage idræt, motion og bevægelse som elementer i elevernes læring- og udvikling. Skolen lægge vægt på, at eleverne bliver inspireret og motiveret til at se styrken og glæden ved idræt og en sund livstil samt en livslang lyst til bevægelse.

Skolens faciliteter skal i videst mulig udstrækning understøtte muligheden for en klar idrætsskoleprofil, og det tilstræbes, at skolens faciliteter benyttes mest muligt af elever og lokale idrætsforeninger.

I de ældste klasser skaber Bakkegårdsskolen mulighed for, at særligt interesserede elever får mulighed for at dyrke specifikke idrætsgrene på højt niveau.