Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Bakkegårdsskolen

§1.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed jfr. folkeskoleloven § 44, stk. 2.

§ 2.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, hvoraf 4 vælges på de ordinære skolebestyrelsesvalg i foråret efter kommunalvalg og 3 i foråret to år efter (forskudt valg). Forældrerepræsentanterne kan være medlemmer af skolebestyrelsen, så længe de har børn på skolen. Derudover har skolebestyrelsen 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, som vælges for ét år ad gangen. Suppleanter vælges for 4 år og kan vælges ved både ordinære og forskudte valg.

Stk. 2. På skolebestyrelsens konstituerende møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand og tilsvarende en som næstformand.

Stk. 3. Formanden og næstformanden vælges for to år blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 4. Er et medlem i en længere periode forhindret i at deltage i skolebestyrelsesmøderne, kan bestyrelsen beslutte at indkalde en suppleant begyndende med 1. suppleanten.

Stk. 5 Skolebestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

§ 3.

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Skolebestyrelsen, ved formanden, kan indbyde andre til at deltage i mødet under behandling af udvalgte punkter.

Stk. 3. Formanden kan beslutte, om et bestyrelsesmøde afvikles fysisk eller online, alt efter indhold. 

Stk. 4. Elevrepræsentanterne deltager ikke i den del af møderne, der vedrører sager vedrørende enkeltpersoner.

§ 4.

På skoleårets sidste møde aftales vejledende mødedatoer og tidspunkter for kommende skoleår.

Stk. 2. Skolebestyrelsen udarbejder en vejledende årsplan for bestyrelsens arbejde og prioriteter. Årsplanen lægges på skolens hjemmeside.

Stk. 3. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 5 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.

Stk. 4. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 hverdage før mødet afholdes.

Stk. 5. Medlemmerne af skolebestyrelsen er fælles om ansvaret for bestyrelsens beslutninger.

§ 5.

Skolebestyrelsen afholder ekstraordinært møde, når det ønskes af formanden, eller når tre af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, med angivelse af punkter til dagsorden.

Stk. 2. De implicerede parter fastsætter tidspunkt for mødet.

§ 6.

Referaterne offentliggøres på skolens hjemmeside umiddelbart efter godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7.

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 8.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 9.

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de enten er personligt til stede eller er deltagende online.

§ 10.

Et medlem af skolebestyrelsen har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efterudtræden af skolebestyrelsen.

§ 11.

Skoleledelsen varetager den daglige ledelse af skolen iht. gældende regler og vedtagne principper og politikker og er sekretariat for skolebestyrelsen. GFO, klub og afdelingsledere inviteres med som gæster, ved relevante punkter.

§ 12.

Der føres en protokol (referat) over skolebestyrelsens beslutninger. Udkast til protokollat sendes til medlemmerne senest 8 dage efter skolebestyrelsesmødet mhp. kommentarer og evt. rettelser. Referatet godkendes på det følgende skolebestyrelsesmøde.

Stk. 2. Skolebestyrelsens protokol fra den åbne dagsorden er tilgængelig for skolens personale, forældre, elever og andre, der måtte ønske at få indblik i bestyrelsens arbejde. Offentliggørelse sker på skolens hjemmeside umiddelbart efter godkendelsen jf. stk. 1.

§ 13.

Skolebestyrelsen indkalder to gange årligt klassekoordinatorerne til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed og bestyrelsens arbejde.

Stk. 2 Formandens årsberetningen sendes ud som video eller skriftligt til alle forældre ved skoleårets afslutning. Endvidere bliver årsberetningen offentliggjort på skolens hjemmeside.

§ 14.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse på 2 på hinanden følgende ordinære møder. Forretningsordenen kan fraviges ved 2/3 flertal.