Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Bakkegårdsskolens ordensregler har til formål at sikre skolen som et godt fællesskab, og at alle elever tilbydes de bedste betingelser for læring og trivsel. Ordensreglerne bygger på det værdisæt, der er formuleret i skolens formål.

Vi ønsker en skole, hvor der er plads til alle, hvor der skabes gode fællesskaber, hvor ansvar, respekt, tillid og engagement er nøgleord i hverdagen.

Det er ikke muligt at beskrive alt, hvad man må og ikke må - derfor skal alle først og fremmest bruge deres sunde fornuft og vise hensyn til fællesskabet og behandle andre, som man gerne selv vil behandles.  

Skolens overordnede regler og normer for adfærd og samvær

  • På Bakkegårdsskolen har vi et fælles ansvar for, at skolen er et godt sted at være og lære for alle - børn og voksne
  • På Bakkegårdskolen respekterer vi den enkelte og respekterer forskellighed.
  • På Bakkegård inkluderer vi alle i fællesskabet.
  • På Bakkegårdskolen hjælper vi den enkelte og hinanden i hverdagen. Vi går ikke forbi én, der har brug for hjælp.
  • På Bakkegårdskolen forventer vi af alle, at vi taler pænt, respekterer fælles regler og hjælper hinanden med at huske disse.
  • På Bakkegårdsskolen forventer vi, at alle gør deres bedste, går positivt ind i et samarbejdet og er åbne og nysgerrige på andres perspektiver.
  • På Bakkegårdskolen passer vi på hinanden, på vores fælles- og hinandens ting.

 

Generelle aftaler omkring en god skoledag

Forventes af alle

På Bakkegårdsskolen hilser vi på hinanden, vi taler med respekt og tænker over, hvad vi siger.

Bakkegårdsskolen forventer alle er imødekommende og venlige samt sørger for at dem omkring en trives og har det godt.

Bakkegårdsskolen forventer, at børn og unge retter sig efter de voksnes anvisninger.

Konflikthåndtering

I en hverdag med mange mennesker kan vi ikke undgå konflikter. Konflikter skal vi lære af, og de håndteres mellem dem, der er involveret, så snart det er muligt, helst samme dag. Har man brug for hjælp, så kontaktes en kammerat, en medarbejder eller skolens kontor.

Undervisningsparathed

Alle forventes at møde til tiden og er undervisningsparate til timerne og er positivt deltagende. At være undervisningsparat betyder, at man har sine ting med, er forberedt på dagen, har spist morgenmad og er udhvilet.

Frikvarterer og mellemtimer

Alle elever fra 0.-6. klasse skal være ude i alle pauserne. Hvis vejret er ekstremt, kan den enkelte medarbejder give tilladelse til en klasse bliver inde. Giver man som medarbejder tilladelse til, en klasse bliver inde, bliver medarbejderen sammen med klassen.  

7. – 9. årgang må være i hallen samt opholde sig i egne klasselokaler og i Aulaen i pauserne. De voksnes anvisninger og regler for områderne skal følges. Udskolingen laver eventuelt en fordeling af brugen af hallen. 7.-9. årgang må også være ude, men skal respektere de mindre elever og deres brug af udeområderne.

Fordelingen af udeområderne drøftes løbende, og der laves særskilte retningslinjer for dette.

Elever kan kun forlade skolens område med særlig tilladelse i skoletiden. 8. og 9. årgang kan få udgangstilladelse, så de kan forlade skolen i pauserne. Når man forlader skolen i skoletiden, repræsenterer man fortsat Bakkegårdsskolen og skolens generelle værdier og forventninger til måden, man agerer forventes fortsat. Udgangstilladelse kan inddrages, hvis de voksne vurderer, at der er behov for det.

Sne

Der er særlige regler for adfærd i sneen der skal overholdes. Hvis skolens sneregler ikke overholdes, kontaktes forældrene.

Mobiltelefoner

Bakkegårdsskolen er mobilfri, og den vedtagne mobilpolitik skal overholdes. Skolen har en mobilpolitik, der revideres løbende. Hvis reglerne for brug af mobiltelefoner overtrædes, inddrages telefonen og afleveres på kontoret, hvor forældre kan hente den.

En attraktiv skole  

Alle har et fælles ansvar for at skolen fremstår pænt, rent og ordentligt. Dvs. alle rydder op, lægger papir og andet affald i skraldespanden, passer på bygninger, inventar og materiel, og bruger toiletterne med omtanke.

Når klassen har haft sidste time i lokalet, sætter hver elev sin stol op og fjerner eventuelt affald på gulvet under og omkring egen stol. Alle klasser har ordensdukse, der har ansvaret for at et lokale forlades pænt og ryddeligt. Det indebærer fx at tavler tørres af, der ryddes op, gulvet fejes, skraldespanden tømmes, vinduerne lukkes og lyset slukkes. Efter sidste time er det medarbejderne, der sidst forlader klassen og låser døren. Hver klasse laver aftaler for, hvordan deres lokale holdes.  

Brug af skolen

Den enkelte er ansvarlig og erstatningspligtig, hvis man låner noget eller ødelægger noget af skolens materiel. Det betyder fx, ved bevidste skader på skolens bygninger og inventar vil skolen gøre erstatningskrav gældende. Det samme gælder ved ødelæggelse eller manglende returnering af fx bøger og computere.

Penge, smykker, elektroniske spil, legetøj, mobiltelefoner, cykler mv. medbringes på eget ansvar. Skolen har ingen erstatningspligt.

Røgfri skole

Alle skoler i Gentofte er røgfrie/rusmiddelfrie. Det gælder for elever, forældre, medarbejdere og gæster. Forældre kontaktes, hvis vi erfarer elever overtræder dette. Der er en retningslinje for håndtering af eventuel overtrædelse.

Sikker trafik

Alle elever og medarbejdere skal benytte cykelhjelm i forbindelse med cykelture arrangeret af skolen.

Gennemgang og revidering

Ordensreglerne gennemgås i hver klasse ved skoleårets start og efter behov. Hver klasse udarbejder klassens opmærksomhedspunkter for trivsel og læring. Skolens ordensregler bliver justeret efter behov i samarbejde med elevråd og skolebestyrelse.

Alle kan bringe temaer ind i elevrådet i forhold til revideringen af skolens ordensregler og ”aftaler omkring en god skoledag”.  Man kan også henvende sig til klassens voksne eller skolens kontor.

Sanktioner

Eleverne skal følge skolens ordensregler. Hvis ordensreglerne overtrædes, kan skoleledelsen indkalde til samtaler og skolelederen kan beslutte midlertidig udelukkelse fra enkelte fag eller fra undervisningen som helhed. Hvis en elev groft overtræder skolens ordensregler, kan skoleledelsen gøre brug af ”Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen”.

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (retsinformation.dk)